پویش مردمی حمایت از معلولین شهر گرمدره به منظور گسترش فرهنگ یاری رسانی و مساعدت به همنوع و حمایت از توانخواهان عزیز برگزار…
فهرست